Regulamin Pola Rotunda w Mielnie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Goście przybywający na teren ośrodka zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za cały okres pobytu z góry , opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną według cennika.
2. Wizyty osób odwiedzających każdorazowo należy zgłaszać w recepcji.
3. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane oraz ich goście do godziny 22:00.
4. Za szkody wyrządzone na terenie ośrodka odpowiedzialność finansową ponosi sprawca.
5. Recepcja czynna w godzinach 08:00 – 22:00.

II. ZASADY POBYTU 
1. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna oraz furtka. Klucz od furtki znajduje się w każdym campingu , a dla osób nie zamieszkałych w campingach jest do pobrania w recepcji. Przyjazdy lub wyjazdy w w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z recepcją obiektu.

III. CZAS POBYTU 
1. Doba pobytowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku. Śmieci i odpady składować w miejscach do tego wyznaczonych. Obowiązuje segregacja śmieci.

V. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT 
1. Za zwierzę przebywające na terenie ośrodka odpowiada jego właściciel.
2. Właściciele zwierząt przebywających na terenie ośrodka są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) pozostawione i należące do użytkowników.
2. Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.
4. Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać w recepcji obiektu.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Życzymy miłego wypoczynku! 🙂